Toelichting/INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Als Istanbul Allergy hechten wij belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens. Met dit bewustzijn tonen wij een grote sensitiviteit om allerlei persoonsgegevens van u zo goed mogelijk en zorgvuldig te verwerken en te bewaren. Met het besef van deze verantwoordelijkheid verwerken wij uw persoonsgegevens binnen het hieronder gespecificeerde kader, als de gegevensbeheerder, binnen het toepassingsgebied van de wet op de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698 (“wet”) en de relevante wetgeving.

Verzameling, Verwerking en Verwerkingsdoeleinden van Persoonsgegevens

Om u een hoge servicestandaard te kunnen bieden, verkrijgen wij uw persoonsgegevens mondeling, schriftelijk, visueel of elektronisch van het callcenter, internet, mobiele applicaties, fysieke plaatsen en soortgelijke kanalen, afhankelijk van de kwaliteit van de geleverde dienst.

In dit kader worden hieronder de belangrijkste algemene en bijzondere persoonsgegevens opgesomd, in het bijzonder de persoonlijke gezondheidsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van alle geneeskundige diagnostiek, onderzoek, behandeling en zorg en die daarvoor worden verkregen;

 • Uw naam, achternaam, TR-identiteitsnummer, indien u geen Turks staatsburger bent, uw paspoortnummer of tijdelijk TR-identiteitsnummer, uw identiteitsgegevens zoals uw geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, geslachtsinformatie en een kopie van de TR Identiteitskaart of rijbewijs dat u heeft overlegd,
 • Uw contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer, e-mailadres,
 • Uw financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer, IBAN-nummer,
 • Uw gezondheids- en seksuele levensgegevens die zijn verkregen tijdens de uitvoering van medische diagnose-, behandelings- en zorgdiensten, zoals uw laboratorium- en beeldvormingsresultaten, testresultaten, onderzoeksgegevens, receptinformatie, die u verstrekt met het oog op opvolging in uw dossier,
 • Uw antwoorden en opmerkingen die u deelt met het doel onze diensten te evalueren,
 • Uw gesloten camerasysteem video- en audio-opname gemaakt tijdens uw bezoek aan onze klinieken,
 • Als u contact opneemt met ons callcenter, worden uw opgenomen spraakoproepen,
 • Uw gegevens over particuliere ziektekostenverzekeringen ten behoeve van financiering en planning van gezondheidsdiensten,
 • Als u gebruik maakt van de parkeerservice, geef dan uw kenteken door,
 • Navigatie-informatie, IP-adres, browserinformatie verkregen tijdens het gebruik van onze website en mobiele applicatie, en medische documenten, enquêtes, formulierinformatie en locatiegegevens die u met uw eigen toestemming verzendt.

Uw hierboven vermelde persoonsgegevens en uw gevoelige persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Bescherming van de volksgezondheid, preventieve geneeskunde, medische diagnose, behandeling en zorg,
 • De gevraagde informatie delen met het ministerie van Volksgezondheid en andere openbare instellingen en organisaties in overeenstemming met de relevante wetgeving,
 • Voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten,
 • Financiering van uw gezondheidsdiensten, tegemoetkoming van uw onderzoeks-, diagnose- en behandelingskosten door de afdelingen Patiëntenservice, Financiële Zaken, Marketing, delen van de gevraagde informatie met particuliere verzekeringsmaatschappijen in het kader van plausibiliteitsonderzoeken,
 • U informeren over uw afspraak via ons callcenter en digitale kanalen,
 • Bevestiging van uw identiteit door de afdelingen Patiëntenservice en Callcenter,
 • Planning en beheer van de interne werking van de instelling door de Clinic Management,
 • Training geven aan onze medewerkers door Human Resources,
 • Bewaken en voorkomen van misbruik en ongeoorloofde transacties door de afdelingen Audit en Informatiesystemen,
 • Facturering van onze diensten door de afdelingen Gastenservice, Financiële Zaken, Marketing,
 • Bevestiging van uw relatie met de instellingen die met ons ziekenhuis zijn gecontracteerd door de afdelingen Patiëntenservice, Financiële Zaken, Marketing,
 • Beantwoorden van al uw vragen en klachten over onze gezondheidsdiensten door de afdelingen Clinic Management, Patient Experience, Patient Rights, Call Center,
 • Het nemen van alle noodzakelijke technische en administratieve maatregelen in het kader van de gegevensbeveiliging van de systemen en applicaties van ons ziekenhuis door de afdelingen Kliniekbeheer en Informatiesystemen,
 • Deelname aan campagnes en het verstrekken van campagne-informatie door marketing, media en communicatie, callcenterafdelingen, ontwerpen en verzenden van speciale inhoud, materiële en immateriële voordelen op web- en mobiele kanalen,
 • Patiënttevredenheid meten, verhogen en onderzoeken door Clinic Management, afdelingen Patiëntenrechten,
 • Het kunnen uitvoeren van onderwijs- en opleidingsactiviteiten door de onderwijsinstellingen waarmee de instelling samenwerkt.

Uw hierboven genoemde “Persoons- en privégegevens” kunnen met grote zorgvuldigheid en naleving van de bepalingen van de wetgeving worden bewaard in fysieke en elektronische archieven binnen Istanbul Allergy en externe dienstverleners.

Overdracht van persoonsgegevens

Uw persoonlijke gegevens, basiswet nr. 3359 gezondheidsdiensten, wetsdecreet nr. 663 betreffende de organisatie en taken van het ministerie van Volksgezondheid en zijn gelieerde ondernemingen, wet inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698, verordening inzake particuliere ziekenhuizen, verordening inzake de Verwerking en privacy van persoonlijke gezondheidsgegevens en voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid en andere in het kader van de bepalingen van de wetgeving en voor de hierboven beschreven doeleinden;

 • Ministerie van Volksgezondheid, subeenheden en centra voor huisartsgeneeskunde die bij het ministerie zijn aangesloten,
 • Particuliere verzekeringsmaatschappijen (gezondheids-, pensioen-, levensverzekeringen, enz.),
 • Sociale zekerheidsinstelling,
 • Algemene Directie Veiligheid en andere wetshandhavingsinstanties,
 • Algemene Directie Bevolking,
 • Turkse Apothekers Vereniging,
 • gerechtelijke autoriteiten,
 • Laboratoria, medische centra, ambulances, medische hulpmiddelen en gezondheidsinstellingen in binnen- of buitenland waarmee wij samenwerken voor medische diagnose en behandeling,
 • De gezondheidsinstelling waarnaar de patiënt is verwezen of waar de patiënt zich heeft aangemeld,
 • Uw bevoegde wettelijke vertegenwoordigers,
 • Derde partijen die we raadplegen, waaronder advocaten, belastingadviseurs en accountants waarmee we samenwerken,
 • Regelgevende en toezichthoudende instellingen en officiële autoriteiten,
 • met je werkgever,
 • Het kan worden gedeeld met onze leveranciers, ondersteunende dienstverleners, archiefdienstverleners en zakenpartners van wie wij gebruik maken van de diensten of waarmee wij samenwerken (voor meer gedetailleerde informatie kunt u informatie verkrijgen door schriftelijk een aanvraag in te dienen bij ons ziekenhuis).

Methode en juridische reden voor het verzamelen van persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in allerlei verbale, schriftelijke, visuele of elektronische media om allerlei werkzaamheden uit te voeren in het kader van de bovengenoemde doeleinden en binnen het werkterrein van Istanbul Allergy, en in deze context, om zijn Istanbul Allergy-contract en wettelijke verplichtingen volledig en correct na te komen. Deze personen zijn de wettelijke reden voor het verzamelen van uw gegevens;

 • Wet nr. 6698 betreffende de bescherming van persoonsgegevens,
 • Gezondheidsdiensten basiswet nr. 3359,
 • Wetsdecreet nr. 663 betreffende de organisatie en taken van het ministerie van Volksgezondheid en zijn gelieerde ondernemingen,
 • Verordening particuliere ziekenhuizen,
 • Regeling Verwerking Persoonsgegevens Gezondheid en Privacybescherming,
 • Regelingen van het ministerie van Volksgezondheid en andere wettelijke bepalingen.

Bovendien kunnen, zoals vermeld in artikel 6, lid 3, van de wet, persoonlijke gegevens met betrekking tot gezondheid en seksueel leven alleen vertrouwelijk worden gehouden met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, preventieve geneeskunde, medische diagnose, behandeling en zorgdiensten, planning en beheer van gezondheidsdiensten en financieringen kunnen worden verwerkt door personen of bevoegde instellingen en organisaties die hiertoe verplicht zijn zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te vragen.

Uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

In overeenstemming met de wet en relevante wetgeving;

 • te weten komen of persoonsgegevens worden verwerkt of niet,
 • Indien persoonsgegevens zijn verwerkt, informatie hierover opvragen,
 • Inzien en opvragen van persoonlijke gezondheidsgegevens,
 • Het doel van de verwerking van persoonsgegevens leren kennen en of ze worden gebruikt in overeenstemming met het doel,
 • De derden kennen aan wie persoonsgegevens in binnen- of buitenland worden doorgegeven,
 • Het verzoeken om correctie van persoonsgegevens indien deze onvolledig of onjuist verwerkt zijn,
 • Verzoek tot verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens,
 • Verzoek om kennisgeving aan de derden aan wie de persoonsgegevens zijn doorgegeven, met betrekking tot de correctie van persoonsgegevens en/of de verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens in geval van onvolledige of onjuiste verwerking,
 • Bezwaar maken tegen het ontstaan ​​van een resultaat tegen de persoon zelf door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren,
 • U heeft het recht om vergoeding van de schade te eisen in geval van verlies als gevolg van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Gegevensbeveiliging en het recht om te solliciteren

Uw persoonsgegevens worden binnen de technische en administratieve mogelijkheden nauwgezet beschermd en de nodige beveiligingsmaatregelen worden voorzien op een niveau dat is aangepast aan de mogelijke risico’s, rekening houdend met de technologische mogelijkheden.

Uw verzoeken binnen de reikwijdte van de wet, door het aanvraagformulier in te vullen in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens op de website “www.istanbulalerjimerkezi.com.tr”;

 • Küçükbakkalköy Mahallesi Merdivenköy Yolu Caddesi CZD Plaza No:12 Ataşehir/Istanbul kan persoonlijk worden afgeleverd,
 • U kunt het opsturen via een notaris,
 • U kunt het naar kvkkbilgi@istanbulalerji.com.tr sturen met een beveiligde elektronische of mobiele handtekening, via uw geregistreerde e-mailadres of uw e-mailadres geregistreerd in ons systeem.